Styl Uczenia Się

Dr Howard Gardner, dwadzieścia pięć lat temu, ogłosił teorię, która zmieniła powszechne pojęcie o inteligencji. Stwierdził on, że ludzka psychika i osobowość jest na tyle złożona, że niemożliwy jest pomiar zdolności umysłowych przy użyciu testu IQ. Stworzył on model ośmiu różnych typów inteligencji: językowo-werbalną, logiczno-matematyczną, przestrzenną, ruchową (niewerbalną), muzyczną, interpersonalną (społeczną), intrapersonalną (wewnętrzną) i przyrodniczą.